Prism HDMI 1.3-15m

Còn hàng
12 tháng
562
Liên hệ

Miêu tả sản phẩm

Dual shided

Pressue - Stranded silver plated conductor

SVPE diêlctric insulator

Mylar - backed foil

HDMI Connectors (2X)

15 Meter Cable (45 Feet)

Prism HDMI 1.3-15m