aR2p

Còn hàng
12 tháng
597
Liên hệ

Miêu tả sản phẩm

galltext_rt_scroll_ar2p.jpg
 
aR2p 
Power Connectors:
High conductivity US power receptacle and plug Current / Voltage:
15A/120V & 220v
Dimensions: 3.56” W x 6.31” H x 3.56” D
Weight: 1.2 LBS
Finish: 
High impact polycarbonate 

 
aR2p